A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások rendszerének fejlődését egyre erősödő differenciálódás jellemzi. Amint a szakmai tudások, készségek specializálódnak, az intézményrendszer is egyre tagoltabban működik, egyre finomodnak – s ezzel óhatatlanul egyre bonyolultabbá válnak – funkciói, szolgáltatásai. A szociális és gyermekjóléti intézményrendszer jogi szabályozása ellentmondásosan képes csak követni a szakma (szakmák) működésének változásait: az újabb szakmai eredmények, problémakezelés módok megjelenésével újabb és újabb ellátási, szolgáltatási formák jelennek meg az ágazati szabályozásban, ám kevés eredményes törekvést tudunk felmutatni az egyre komplexebb rendszer koordinációs funkcióinak erősítésében.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. az alábbi alapszolgáltatásokat nevesíti kötelező feladatnak 10.000 fős lakosság esetében: étkeztetés, családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, gyermekek napközbeni ellátása, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali intézményi ellátás. Ezen intézményesült alapszolgáltatások a jelenlegi integrációs lehetőségekkel sem képesek komplex módon segíteni, választ adni a lakosság összetett problémáira, s azon belül a nagycsaládos, speciális életviteli nehézségekkel bíró személyek/családok, az idősek, a demens betegek, a fogyatékos személyek, a pszichiátriai és szenvedélybetegek szükségleteire.

El kell érni azt, hogy a szolgáltatást nyújtók az adott területen élő lakosság igényeire adekvát választ tudjanak adni a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokon belül, melyet megfelelő, helyi ismérvekre épülő tudás átadással, fejlesztéssel valósítanak meg.

A TÁMOP-5.4.9 pályázati program alapvető célja a szociális és gyermekjóléti alapellátások fejlesztése, működési hatékonyságának javítása olyan szolgáltatási, szolgáltatás-koordináció kialakításával, mely a lakosság problémáira komplex megoldást nyújt, a felmerülő igényeknek megfelelően működő, probléma centrikus, rövid reakcióidejű szolgáltatások kialakításával.

A pályázati programnak és az egyes kedvezményezetteknek – tekintettel szolgáltatásfejlesztési jellegére – szorosan együtt kell működniük a szociális szolgáltatások modernizációját szolgáló TÁMOP konstrukciókkal (TÁMOP-5.4.1).

Részcélok:

  • A szolgáltatások hatékonyságának növelése annak érdekében, hogy az ellátotti célcsoport a szükségleteire épülő komplex szolgáltatásnyújtás jöjjön létre és az elért célcsoport erősebb ön-érdekérvényesítő és önellátási képességet alakíthasson ki.
  • A szociális szolgáltatások rendszerének egyéb szolgáltatásokkal való kiegészítése annak érdekében, hogy a problémamegoldó szolgáltatásnyújtás során, az adott szolgáltatáshalmaz egészében adjon választ az ellátott és családja problémájára.
  • A hatékony szolgáltatás-koordináció,, mely túlnyúlik adott ellátások keretein, s az ellátási területen lévő erőforrások egészére alapoz.
  • A saját lakókörnyezetben való életvitel támogatása (szemben az intézményi elhelyezéssel)